Nieuws archief 2015

06-07-2015

Geef uw reactie op het inrichtingplan

Geef uw reactie op het inrichtingplan

De stichting Bruisend Centrum gaat verder als projectgroep Bruisend Cenrum (onderdeel van Plaatselijk Belang) en heeft een aanzet gemaakt tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. De projectgroep Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord nodigt u uit uw reactie op dit plan te geven. Dat kan schriftelijk, maar u bent ook welkom om uw reactie te geven tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 15 juli 2015 tussen 19.00 en 21.00 uur in Het Café.


Nu de structuurvisie door de gemeenteraad is vastgesteld en er geld beschikbaar is gesteld, wil de projectgroep Bruisend Centrum aan de slag met de uitvoering. Daarom is samen met de gemeente Emmen een eerste aanzet gemaakt voor een inrichtingsplan van de openbare ruimte. Hierop is te zien hoe wegen en voetgangersgebieden eruit zien en waar ruimte is voor parkeren of groen. U vindt het concept-inrichtingsplan op de volgend pagina’s. Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte moet leiden tot een verblijfsgebied dat aansluit bij wensen van de ondernemers, bewoners en gebruikers van het centrum. Daarom is de projectgroep Bruisend Centrum benieuwd naar uw reactie op het inrichtingsplan.


Hoe kunt u reageren?
U kunt op twee manieren reageren op het inrichtingsplan.
- Kom naar de inloopbijeenkomst op woensdag 15 juli 2015 tussen 19.00 en 21.00 uur in Het Café aan de Vaart ZZ 55, bekijk
het plan en geef aan wat u van het inrichtingsplan vindt en wat uw opmerkingen, aanvullingen en wensen zijn.
- Geef uw reactie aan op de folder die deze week huis-aan-huis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt bezorgd. Op de achterkant van deze folder is ruimte om uw reactie te geven, maar u kunt ook op de tekening aangeven/schetsen/tekenen wat u belangrijk vindt. U kunt uw reactie tot en met 18 juli inleveren bij Blokker aan de Vaart ZZ. Geen folder ontvangen? Haal dan een exemplaar bij Blokker.

01-05-2015

Gemeenteraad stelt structuurvisie vast

De gemeenteraad van Emmen heeft de structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord vastgesteld en geld beschikbaar gesteld om de openbare ruimte een nieuwe inrichting te geven. Ook de provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld.  

 

Structuurvisie vastgesteld door gemeenteraad
De Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft in samenwerking met inwoners en ondernemers uit het dorp de structuurvisie ‘Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Centrumgebied: van kwantiteit naar kwaliteit’ opgesteld. De gemeenteraad van Emmen heeft deze structuurvisie in de raadsvergadering van 30 april 2015 vastgesteld.


Wat staat er in de structuurvisie?
In de structuurvisie staat op hoofdlijnen wat de gewenste toekomstige ontwikkelingen in het centrumgebied zijn. De door de gemeenteraad vastgestelde visie gaat uit van de volgende principes voor het centrumgebied:
- concentratie van winkels in een compact centrumgebied;
- buiten dit compacte centrumgebied een dorpsmilieu met de functies wonen, werken en dienstverlening;
- verbeteren van de relatie tussen het centrum en het kanaal;
- de auto is te gast op het marktplein met voldoende parkeerplekken in de buurt;
- een heldere en herkenbare ontsluiting van het gehele gebied.
De structuurvisie biedt tevens de mogelijkheid om een supermarkt te verplaatsen naar de westkant van het centrumgebied, als er in het geconcentreerde winkelgebied onvoldoende ruimte is.


Gemeente en provincie stellen geld beschikbaar voor uitvoering
De gemeenteraad heeft uit het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken een bedrag beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de eerste fase van de structuurvisie. Ook de provincie Drenthe levert vanuit het programma Samen Werken aan Vitaal Platteland een financiële bijdrage. In totaal is er bijna 1 miljoen euro beschikbaar voor de herinrichting van het openbaar gebied met recreatieve verblijfsruimte en het aanleggen van vaarrecreatieve voorzieningen.

 

> Bekijk hier de vastgestelde structuurvisie.