Nieuws archief 2015

01-11-2015

Presentatie aangepast inrichtingsplan openbaar gebied op 5 november

Presentatie aangepast inrichtingsplan openbaar gebied op 5 november

Het plan om het centrum van Nieuw-Amsterdam/Veenoord te transformeren tot een aangenamer verblijfsgebied is weer een stap verder. De projectgroep Bruisend Centrum heeft het inrichtingsplan voor het centrumgebied naar aanleiding van de reacties aangepast en presenteert het aangepaste plan tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 5 november. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Belangstellenden zijn welkom in d’Aol Meul aan de Van Goghstraat 27-a in Veenoord.

 

Aangepaste versie inrichtingsplan
In juli 2015 heeft de projectgroep Bruisend Centrum het concept-inrichtingsplan voor het openbaar gebied in het centrum van Nieuw-Amsterdam/Veenoord gedeeld met inwoners en ondernemers. Zij konden hun reactie geven. De projectgroep heeft de reacties op het inrichtingsplan in de afgelopen maanden geïnventariseerd en zoveel mogelijk in het plan verwerkt. De aangepaste versie van het plan wordt tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 5 november gepresenteerd. Op het inrichtingsplan is te zien is hoe de wegen en voetgangersgebieden in het centrum eruit kunnen gaan zien, waar ruimte is voor recreatie, parkeren of groen en waar vaarrecreatieve voorzieningen worden aangelegd.

 

Van visie naar uitvoering
Het inrichtingsplan vloeit voort uit de structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord, die in samenspraak met inwoners, ondernemers en de gemeente Emmen is opgesteld. Deze visie schetst op hoofdlijnen de gewenste toekomstige ontwikkelingen in het centrumgebied. De structuurvisie is in april 2015 door de gemeenteraad van Emmen vastgesteld. Tegelijkertijd hebben de gemeente en de provincie Drenthe samen een bedrag van bijna 1 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van de eerste fase van de visie: de herinrichting van het openbaar gebied. Een deel van het beschikbare bedrag betreft een subsidie die nog dit jaar door de gemeente aangevraagd moet worden. Daarom heeft de projectgroep Bruisend Centrum samen met de gemeente Emmen het inrichtingsplan gemaakt. Dit inrichtingsplan vormt de basis voor de subsidieaanvraag. Dankzij deze financiële middelen kan de stap worden gezet naar uitvoering, waarmee van het centrum een toekomstbestendig gebied wordt gemaakt. Een gebied dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van zowel de ondernemers, inwoners als de gemeente en waar inwoners en bezoekers aangenaam kunnen verblijven.

 

06-07-2015

Geef uw reactie op het inrichtingplan

Geef uw reactie op het inrichtingplan

De stichting Bruisend Centrum gaat verder als projectgroep Bruisend Cenrum (onderdeel van Plaatselijk Belang) en heeft een aanzet gemaakt tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. De projectgroep Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord nodigt u uit uw reactie op dit plan te geven. Dat kan schriftelijk, maar u bent ook welkom om uw reactie te geven tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 15 juli 2015 tussen 19.00 en 21.00 uur in Het Café.


Nu de structuurvisie door de gemeenteraad is vastgesteld en er geld beschikbaar is gesteld, wil de projectgroep Bruisend Centrum aan de slag met de uitvoering. Daarom is samen met de gemeente Emmen een eerste aanzet gemaakt voor een inrichtingsplan van de openbare ruimte. Hierop is te zien hoe wegen en voetgangersgebieden eruit zien en waar ruimte is voor parkeren of groen. U vindt het concept-inrichtingsplan op de volgend pagina’s. Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte moet leiden tot een verblijfsgebied dat aansluit bij wensen van de ondernemers, bewoners en gebruikers van het centrum. Daarom is de projectgroep Bruisend Centrum benieuwd naar uw reactie op het inrichtingsplan.


Hoe kunt u reageren?
U kunt op twee manieren reageren op het inrichtingsplan.
- Kom naar de inloopbijeenkomst op woensdag 15 juli 2015 tussen 19.00 en 21.00 uur in Het Café aan de Vaart ZZ 55, bekijk
het plan en geef aan wat u van het inrichtingsplan vindt en wat uw opmerkingen, aanvullingen en wensen zijn.
- Geef uw reactie aan op de folder die deze week huis-aan-huis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt bezorgd. Op de achterkant van deze folder is ruimte om uw reactie te geven, maar u kunt ook op de tekening aangeven/schetsen/tekenen wat u belangrijk vindt. U kunt uw reactie tot en met 18 juli inleveren bij Blokker aan de Vaart ZZ. Geen folder ontvangen? Haal dan een exemplaar bij Blokker.

01-05-2015

Gemeenteraad stelt structuurvisie vast

De gemeenteraad van Emmen heeft de structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord vastgesteld en geld beschikbaar gesteld om de openbare ruimte een nieuwe inrichting te geven. Ook de provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld.  

 

Structuurvisie vastgesteld door gemeenteraad
De Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft in samenwerking met inwoners en ondernemers uit het dorp de structuurvisie ‘Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Centrumgebied: van kwantiteit naar kwaliteit’ opgesteld. De gemeenteraad van Emmen heeft deze structuurvisie in de raadsvergadering van 30 april 2015 vastgesteld.


Wat staat er in de structuurvisie?
In de structuurvisie staat op hoofdlijnen wat de gewenste toekomstige ontwikkelingen in het centrumgebied zijn. De door de gemeenteraad vastgestelde visie gaat uit van de volgende principes voor het centrumgebied:
- concentratie van winkels in een compact centrumgebied;
- buiten dit compacte centrumgebied een dorpsmilieu met de functies wonen, werken en dienstverlening;
- verbeteren van de relatie tussen het centrum en het kanaal;
- de auto is te gast op het marktplein met voldoende parkeerplekken in de buurt;
- een heldere en herkenbare ontsluiting van het gehele gebied.
De structuurvisie biedt tevens de mogelijkheid om een supermarkt te verplaatsen naar de westkant van het centrumgebied, als er in het geconcentreerde winkelgebied onvoldoende ruimte is.


Gemeente en provincie stellen geld beschikbaar voor uitvoering
De gemeenteraad heeft uit het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken een bedrag beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de eerste fase van de structuurvisie. Ook de provincie Drenthe levert vanuit het programma Samen Werken aan Vitaal Platteland een financiële bijdrage. In totaal is er bijna 1 miljoen euro beschikbaar voor de herinrichting van het openbaar gebied met recreatieve verblijfsruimte en het aanleggen van vaarrecreatieve voorzieningen.

 

> Bekijk hier de vastgestelde structuurvisie.