Nieuws archief 2014

22-01-2014

Ontwerpstructuurvisie ter inzage

De ontwerpstructuurvisie 'Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Centrumgebied: van kwantiteit naar kwaliteit' met de hier bij behorende stukken ligt vanaf 22 januari 2014 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Raadhuisplein 1, Emmen) van de gemeente Emmen. De structuurvisie is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.emmen.nl/bestemmingsplannen.

 

De ontwerpstructuurvisie is opgesteld door de Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord in samenwerking met diverse betrokkenen uit het dorp. De structuurvisie geeft een toekomstperspectief voor het centrum, met een compacter winkelgebied en sterkere relatie tussen het centrum en de Vaart. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen onderschrijft de inhoud van deze visie en heeft op 14 januari 2014 besloten om de formele procedure tot vaststelling op te starten.

 

Binnen de periode kan een ieder tegen de ontwerpstructuurvisie schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen ij de gemeenteraad. De terinzagelegging is ook bekendgemaakt in de Zuidoosthoeker en de Staatscourant.