Nieuws archief 2013

15-12-2013

Structuurvisie aangeboden aan gemeentebestuur

Structuurvisie aangeboden aan gemeentebestuur

Goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen, een combinatie van boodschappen doen en verblijven en een prettig en aantrekkelijk ingericht centrumgebied dat het wonen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord veraangenaamt. Dat zijn de drie pijlers van de structuurvisie die de Stichting Bruisend Centrum samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit het dorp heeft opgesteld. Op woensdagmiddag 27 november heeft de stichting de structuurvisie officieel aan het gemeentebestuur van Emmen aangeboden. Wethouder Ton Sleeking nam het document in ontvangst van voorzitter Jos Roewen van de Stichting Bruisend Centrum. Vaststelling door de gemeenteraad volgt naar verwachting begin 2014.

 

In de afgelopen tweeënhalf jaar heeft de Stichting Bruisend Centrum samen met inwoners, ondernemers en organisaties een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig en bruisend centrum voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord met het opstellen van een structuurvisie. Het proces is afgerond, de structuurvisie is gereed en wordt nu ter vaststelling aangeboden aan het gemeentebestuur van Emmen.

 

Van kwantiteit naar kwaliteit

Volgens de structuurvisie is er in de toekomst sprake van concentratie tot één compact en als zodanig herkenbaar kernwinkelgebied. Buiten het kernwinkelgebied is er sprake van een dorps milieu met wonen, dienstverlening en speciaalzaken. De relatie tussen het centrum en het kanaal moet worden verbeterd. De auto is te gast op het marktplein, maar er zijn wel voldoende parkeerplekken in de buurt. Er is sprake van een heldere en herkenbare ontsluiting van het gehele gebied. Om voor meer levendigheid in het centrum te zorgen, moet de verblijfskwaliteit verbeterd worden. Daarom zijn de mogelijkheden die er zijn om het centrumgebied in te richten als aangenaam verblijfsgebied uitgewerkt in een mogelijk inrichtingsplan voor het openbaar gebied. Omdat er winst te behalen is met het opknappen van panden, is een gevelverbeteringsplan onderdeel van de visie. Download de structuurvisie hier.

 

Procedure 

De gemeente Emmen brengt de structuurvisie op de gebruikelijke wijze in procedure. Tijdens de terinzagelegging van de ontwerp-structuurvisie kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeente Emmen.

 

Vervolg

Om ervoor te zorgen dat na de vaststelling van de structuurvisie daadwerkelijk een bruisend centrum ontstaat, is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in het centrumgebied, bijvoorbeeld door de openbare ruimte een nieuwe toekomstbestendige inrichting te geven. Nieuw-Amsterdam/Veenoord is in september 2013 al door het ministerie van Binnenlandse Zaken geselecteerd als een van de pilotprojecten in het kader van Wijk Investeren. Een groep betrokken en actieve inwoners en ondernemers uit het dorp is bereid om gezamenlijk in een projectgroep de volgende stappen te zetten. Deze projectgroep gaat werken onder de vleugels van de vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

26-06-2013

150 belangstellenden bekijken plannen centrum

150 belangstellenden bekijken plannen centrum

Op dinsdagavond 25 juni presenteerde de Stichting Bruisend Centrum de stand van zaken rond het opstellen van de structuurvisie voor het centrumgebied tijdens een drukbezochte inloopbijeenkomst in Railroad Steakhouse in Veenoord. Zo'n 150 belangstellenden bekeken de plannen.

 

Bekijk de panelen

U kunt u de panelen die tijdens deze bijeenkomst zijn getoond nog eens bekijken. Op de panelen ziet u het inrichtingsplan met daarbij sfeerbeelden/impressies, het inrichtingsplan met daarbij de opmerkingen die ondernemers hebben gemaakt (deze opmerkingen worden nog verwerkt), de structuurkaart, impressies van het hoe het centrumgebied er na uitvoering van diverse plannen uit zou kunnen gaan zien en een paneel met daarom infomatie over de procedure en het vervolg.

 

Vervolg

Na de zomervakantie wordt de structuurvisie aangeboden aan het college van B&W. De gemeente Emmen brengt de structuurvisie op de gebruikelijke wijze in procedure. Dit is naar verwachting eind 2013. Tijdens de terinzagelegging van de ontwerp-structuurvisie (gedurende zes weken) kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeente Emmen. Vervolgens stelt de gemeenteraad de structuurvisie vast.

16-06-2013

Inloopbijeenkomst op dinsdag 25 juni

Inloopbijeenkomst op dinsdag 25 juni

Structuurvisie centrumgebied: de stand van zaken

 

Na ruim twee jaar zorgvuldig onderzoek is het opstellen van de structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord in de laatste fase beland. Voordat de visie na de zomer wordt aangeboden aan het gemeentebestuur van Emmen, wil de Stichting Bruisend Centrum de stand van zaken van de structuurvisie nog één keer aan u presenteren tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 25 juni. U bent welkom tussen 18.30 en 20.30 uur in Railroad Steakhouse aan de Veilingstraat 13 in Veenoord. De koffie staat klaar. Bekijk hier de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst

 

Hoe is de structuurvisie tot stand gekomen?

Inwoners, ondernemers en verenigingen zijn betrokken bij het opstellen van de structuurvisie en gevraagd om hun inbreng. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de toekomstige ruimtevraag. Eind 2012 is de concept-structuurvisie met meerdere varianten en keuzes gepresenteerd tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst. U hebt toen uw voorkeuren kunnen aangeven. De Stichting Bruisend Centrum heeft alle reacties verwerkt en keuzes gemaakt. Het resultaat is onlangs met ondernemers uit het centrumgebied besproken, zij hebben nog opmerkingen gemaakt over de visie. De stand van zaken, inclusief de opmerkingen van de ondernemers, wordt op dinsdagavond 25 juni 2013 tijdens de inloopbijeenkomst gepresenteerd.

 

Hoe verder?

De opmerkingen van de ondernemers worden nog in de structuurvisie verwerkt. Vervolgens wordt de structuurvisie na de zomervakantie aangeboden aan het college van B&W. De gemeente Emmen brengt de structuurvisie op de gebruikelijke wijze in procedure. Tijdens de terinzagelegging van de ontwerp-structuurvisie kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeente Emmen.

 

Wat is een structuurvisie?

De structuurvisie geeft een wensbeeld van de wijze waarop het centrum van Nieuw-Amsterdam/Veenoord er over 15 jaar uitziet. Het geeft op hoofdlijnen aan waar ruimte is voor winkels, woningen of parkeren. De visie geeft richtlijnen en denkrichtingen, en is een toetsingskader voor de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen, de structuurvisie verandert niet de bestaande bestemmingen.

 

Toekomstige ontwikkelingen

De Stichting Bruisend Centrum is van mening dat de structuurvisie zoals die er nu ligt en na het verwerken van de opmerkingen van ondernemers - met de wetenschap van nu - realistisch, haalbaar en toekomstbestendig is. Bij het opstellen van de visie is dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met de huidige economische situatie, de verwachte bevolkingskrimp, de opkomst van online winkelen en leegstand. Met name leegstand is een probleem dat ook in het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord speelt. In de periode dat de structuurvisie is opgesteld, was er geen sprake van concrete plannen voor de invulling van diverse leegstaande panden aan het westelijke gedeelte van de Vaart ZZ. Hier is dus nog geen rekening mee gehouden. De Stichting Bruisend Centrum staat open voor kansen en mogelijkheden die zich voordoen om de leegstaande panden concreet in te vullen en is van mening dat ieder initiatief door het gemeentebestuur op z’n sterktes en zwaktes moet worden beoordeeld.

23-05-2013

Van kwantiteit naar kwaliteit in centrumgebied

De Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft op basis van onderzoek keuzes gemaakt voor de toekomstige invulling van het centrumgebied van het dorp en deze verwerkt in de concept-structuurvisie. De stichting presenteert de structuurvisie op dinsdag 25 juni aan inwoners en ondernemers uit het dorp en biedt de visie daarna aan het gemeentebestuur aan.

 

Zorgvuldig proces

De Stichting Bruisend Centrum heeft ruim twee jaar gewerkt aan het opstellen van de structuurvisie. De visie zoals die er nu ligt, is het resultaat van een zorgvuldig proces. Gedurende dit proces heeft de stichting inwoners, ondernemers en verenigingen betrokken en gevraagd om hun inbreng. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de toekomstige ruimtevraag in het centrum. Eind 2012 heeft de Stichting Bruisend Centrum de concept-structuurvisie tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst voorgelegd aan de inwoners en ondernemers uit Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Tijdens deze bijeenkomsten zijn meerdere varianten en keuzes voorgelegd. Een groot aantal inwoners en ondernemers heeft zijn of haar voorkeur aangegeven. De stichting heeft alle reacties inmiddels verwerkt en op basis van deze reacties keuzes gemaakt.

 

De structuurvisie in het kort

De structuurvisie zoals die er nu ligt, rust op drie pijlers: goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen; een combinatie van boodschappen doen en verblijven; een prettig en aantrekkelijk ingericht centrumgebied. De structuurvisie gaat uit van concentratie tot één compact kernwinkelgebied tussen het voormalige postkantoor en de Wijkstraat. Buiten het kernwinkelgebied, in het gebied tussen de Wijkstraat en het Van Gogh Huis, is ruimte voor wonen, dienstverlening en speciaalzaken. Het marktplein blijft vanuit twee richtingen bereikbaar met de auto, wel is de auto er te gast. De noordelijke helft van het Marktplein krijgt een pleinachtige inrichting, op de zuidelijke helft is ruimte voor parkeren. Op de Vaart ZZ loopt langs de winkels een breed voetpad, de rijbaan met een dubbele bomenrij is bedoeld voor auto’s en fietsers, langs het water ligt een looproute. Anders dan nu het geval is, wordt zoveel mogelijk aan de zijde van de winkels haaks geparkeerd. Het parkeerterrein aan de zuidkant van de supermarkt wordt uitgebreid, de looproute vanaf dit parkeerterrein richting het marktplein wordt daarom verbreed en loopt door richting het plein aan het water. Vanwege deze verkeersstructuur krijgt de Karel Palmstraat een belangrijkere functie. Het gebied bij het Van Gogh Huis krijgt een pleinachtige shared space inrichting.

 

Toekomstige ontwikkelingen

De Stichting Bruisend Centrum is van mening dat de structuurvisie zoals die er nu ligt - met de wetenschap van nu - realistisch, haalbaar en toekomstbestendig is. Bij het opstellen van de visie is dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met de huidige economische situatie, de verwachte bevolkingskrimp, de opkomst van online winkelen en leegstand. Met name leegstand is een probleem dat ook in het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord speelt.

 

In de periode dat de structuurvisie is opgesteld, was er geen sprake van concrete plannen voor de invulling van diverse leegstaande panden aan het westelijke gedeelte van de Vaart ZZ. Hier is dus nog geen rekening mee gehouden. De Stichting Bruisend Centrum staat open voor kansen en mogelijkheden die zich voordoen om de leegstaande panden concreet in te vullen en is van mening dat ieder initiatief door het gemeentebestuur op z’n sterktes en zwaktes moet worden beoordeeld.

 

De structuurvisie geeft volgens de stichting een wensbeeld van de wijze waarop het centrum van Nieuw-Amsterdam/Veenoord er over 15 jaar uitziet. De stichting benadrukt dat de structuurvisie richtlijnen en denkrichtingen geeft, en een toetsingskader is voor de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen, de structuurvisie verandert niet de bestaande bestemmingen.

 

Inloopbijeenkomst

De concept-structuurvisie is onlangs aan een vertegenwoordiging van de gemeenteraad gepresenteerd. Begin juni wordt de structuurvisie besproken met ondernemers in het centrumgebied. Op dinsdag 25 juni 2013 presenteert de stichting de visie tijdens een inloopbijeenkomst in Railroad Steakhouse aan de Veilingstraat 13 in Veenoord. Belangstellenden zijn welkom tussen 18.30 en 20.30 uur. Na de zomervakantie wordt de structuurvisie aangeboden aan het college van B&W. De gemeente Emmen brengt de structuurvisie op de gebruikelijke wijze in procedure. Tijdens de terinzagelegging van de ontwerp-structuurvisie kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeente.

03-03-2013

Stichting Bruisend Centrum in het nieuws

Stichting Bruisend Centrum in het nieuws

De afgelopen week zijn er in Dagblad van het Noorden twee artikelen verschenen over de Stichting Bruisend Centrum. U kunt de artikelen hier nalezen.

 

'Crisis valt mij toch niet te verwijten'

Op woensdag 20 februari verscheen een vraaggesprek met voorzitter Jos Roewen van de Stichting Bruisend Centrum, bestuurslid Bert David van de Stichting Bruisend Centrum, voorzitter Rikus Haasken van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Gerrit Piek van Gebroeders Piek Beheer, eigenaar van veertien panden aan de 'Veurstreek' waarvan de helft leegstaat. "Leegstand en dichtgetimmerde panden bepalen het aanzicht van een aanzienlijk deel van de Veurstreek, het winkelgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. De panden worden geregeld bezocht door daklozen en junks. Hoe kon het zover komen, en hoe moet het verder? Vier betrokkenen vertellen."

>> Lees het volledige artikel (PDF)

 

Winkeliers roeren zich

Op dinsdag 26 februari verscheen een artikel waarin een deel van de middenstand in het westelijke deel van de Vaart ZZ de visie van de Stichting Bruisend Centrum bestrijdt. Volgens de visie van de stichting is er in de toekomst sprake van een compact kernwinkelgebied aan de oostzijde van de Vaart ZZ, tussen de Wijkstraat en het oude postkantoor. Aan de westzijde van de Vaart ZZ (vanaf de Wijkstraat richting het Van Gogh Huis) is ruimte voor wonen, dienstverlening en speciaalzaken. "'Kortzichtig en niet goed voor het dorp', zo typeert een deel van de winkeliers de visie van Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord om de middenstand in het dorp te centraliseren rond het Marktplein."

>> Lees het volledige artikel (PDF)