Nieuws archief 2012

12-12-2012

Drukbezochte informatiebijeenkomst

Drukbezochte informatiebijeenkomst

Zo'n 150 inwoners en ondernemers uit het dorp kwamen op dinsdagavond 11 december naar Railroad Steakhouse om de plannen voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord te bekijken en om hun voorkeuren aan te geven. De Stichting Bruisend Centrum is verheugd over de grote opkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

De reacties worden in de komende periode verwerkt zodat er definitieve keuzes gemaakt kunnen worden. Op het moment dat er keuzes gemaakt zijn, informeert de stichting inwoners/ondernemers opnieuw. Bekijk hier de foto's van de bijeenkomst en beluister op de website van RTV Drenthe de reportage over deze informatiebijeenkomst.

 

Voor wie niet in de gelegenheid was de informatiebijeenkomst te bezoeken of voor wie de informatie nog eens wil bekijken, zijn de panelen en de presentatie online te bekijken.

- Panelen

- Presentatie

22-11-2012

Informatiebijeenkomst over concept-structuurvisie

Informatiebijeenkomst over concept-structuurvisie

Op dinsdag 11 december 2012 presenteert de Stichting Bruisend Centrum de concept-structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord tijdens een informatiebijeenkomst. Belangstellenden zijn welkom tussen 18.30 en 20.30 uur in Railroad Steakhouse in Veenoord om de plannen te bekijken en hun voorkeuren aan te geven.

 

De Stichting Bruisend Centrum werkt aan een structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord aan de zuidkant van de Vaart, tussen de twee bruggen, inclusief het gebied achter het marktplein. De Stichting wil een structuurvisie opstellen van en voor alle inwoners en ondernemers in Nieuw-Amsterdam/Veenoord en houdt zoveel mogelijk rekening met hun voorkeuren. In juni 2012 zijn tijdens een inloopbijeenkomst twee mogelijke toekomstmodellen aan inwoners en ondernemers voorgelegd. Naar aanleiding van de reacties heeft de Stichting op hoofdlijnen een keuze gemaakt voor een model. Dit model wordt aan inwoners en ondernemers voorgelegd tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 11 december 2012 in Railroad Steakhouse aan de Veilingstraat 13 in Veenoord. Tussen 18.30 en 20.30 uur kan iedereen op het tijdstip dat het beste uitkomt binnen lopen om de plannen te bekijken, vragen te stellen en hun voorkeuren aan te geven. Om 18.45, 19.15 en 19.45 uur is er een korte presentatie van de concept-structuurvisie.

 

Compact kernwinkelgebied

Bij het gekozen toekomstmodel is sprake van een compact kernwinkelgebied aan de oostzijde van de Vaart ZZ, tussen de Wijkstraat en het oude postkantoor. Aan de westzijde van de Vaart ZZ (vanaf de Wijkstraat richting het Van Gogh Huis) is ruimte voor wonen, dienstverlening en speciaalzaken. Het prettige en aantrekkelijk ingerichte centrumgebied richt zich op boodschappen doen én verblijven. Er zijn goed bereikbare en voldoende parkeervoorzieningen. Het model is voor wat de inrichting van het centrumgebied betreft uitgewerkt in twee varianten.

 

Huiskamer aan het water

De inrichtingsvariant ‘Huiskamer aan het water’ toont een kleinschalig en intiem plein met een podium gericht op plein en terras. Er zijn aanlegsteigers en voorzieningen voor vaarrecreatie en een breed terras langs het water. De Vaart ZZ is geen doorgaande route voor auto’s, parkeerplaatsen op het marktplein zijn bereikbaar via een alternatieve route.

 

Balkon aan het water
Bij de inrichtingsvariant ‘Balkon aan het water’ is er sprake van een groot plein dat afloopt richting het water. De oost- en westzijde van het centrum worden duidelijk van elkaar gescheiden. Doorgaand verkeer via de Vaart ZZ blijft mogelijk. Voorzieningen voor waterrecreatie zijn minder goed mogelijk.

 

Meepraten en meebeslissen

Belangstellenden kunnen tijdens de informatiebijeenkomst aangeven welke variant hun voorkeur heeft. Ook moeten er nog detailkeuzes gemaakt worden. Deze keuzes legt de Stichting tijdens de bijeenkomst voor. Op basis van de reacties tijdens de informatiebijeenkomst maakt de Stichting definitieve keuzes. Daarna wordt de structuurvisie opgesteld, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur.

 

Lees de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst

03-08-2012

Onjuiste informatie in De Tweelingdorper

In de Tweelingdorper van juli 2012 staat in het artikel over de plaatsing van een fietsenhok aan de Jachthoorn in Nieuw-Amsterdam geheel ten onrechte dat de Stichting Bruisend Centrum hier een financiële bijdrage aan heeft geleverd. De Stichting Bruisend Centrum is echter niet betrokken geweest bij dit project en van een financiële bijdrage is geen sprake.

 

In het betreffende artikel in de Tweelingdorper wordt gemeld dat de sportzaal aan de Jachthoorn in Nieuw-Amsterdam met financiële hulp van onder andere de Stichting Bruisend Centrum is voorzien van een fietsenhok. Ook wordt in het bijschrift van de foto bij het artikel gesuggereerd dat Jos Roewen de sleutel van het fietsenhok heeft overhandigd vanuit zijn functie als voorzitter van de Stichting Bruisend Centrum. De informatie in dit artikel over de betrokkenheid van de Stichting Bruisend Centrum is geheel onjuist.

 

De Stichting Bruisend Centrum is niet betrokken geweest bij het realiseren van dit fietsenhok en heeft ook geen financiële bijdrage geleverd. Wel is Jos Roewen vanuit zijn functie als directeur van Zomers Bouwbedrijf bij dit project betrokken geweest. Dit staat echter geheel los van zijn functie als voorzitter van de Stichting Bruisend Centrum. Het de Stichting Bruisend Centrum niet duidelijk hoe deze onjuiste informatie in dit artikel terecht is gekomen. De stichting betreurt het beeld dat door dit artikel wellicht ontstaan is.

 

De Stichting Bruisend Centrum houdt zich uitsluitend bezig met het opstellen van een structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. De beschikbaar gestelde financiële middelen worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.

15-06-2012

Inwoners bekijken plannen voor structuurvisie

Inwoners bekijken plannen voor structuurvisie

Een groot aantal inwoners en ondernemers van Nieuw-Amsterdam/Veenoord kwam woensdagavond 6 juni naar d’Aol Meul in Veenoord om de plannen voor de structuurvisie voor het centrumgebied te bekijken. Tijdens de bijeenkomst werden twee mogelijke toekomstmodellen gepresenteerd. Bezoekers konden hierop reageren of hun eigen ideeën inbrengen.

 

Analyse leidt tot programma van eisen

De Stichting Bruisend Centrum heeft de afgelopen maanden benut om een uitgebreide analyse van het centrumgebied te maken. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met onder andere ondernemers, vertegenwoordigers van inwoners en betrokken partijen. Uit de analyse is een zogenaamd ‘programma van eisen’ naar voren gekomen. Hierin staat welke wensen er onder inwoners en ondernemers leven voor het centrumgebied en die een plek moeten krijgen. Het programma van eisen bevat de uitgangspunten en bouwstenen voor de structuurvisie.

Concreet staat er in het programma van eisen dat in het centrumgebied zo’n 700 tot 800 vierkante meter bruto vloeroppervlak aan winkelruimtes aan het centrum kan worden toegevoegd als uitbreiding van bestaande panden. Ook is het wenselijk om na te denken over een locatie voor een multifunctionele accommodatie in het centrumgebied. Op dit moment is een locatie naast de bestaande sporthal en de Lidl in beeld. Grootschalige veranderingen van winkels is geen reële optie. Ook op het gebied van kwaliteit zijn ‘eisen’ gesteld. Het centrumgebied moet een ‘boodschappenpluscentrum’ zijn met gratis parkeren voor de deur en behoud van de bestaande verkeersstructuur. De lintstructuur moet versterkt worden. De openbare ruimte langs het kanaal en het plein kan een sobere en doelmatige inrichting krijgen die ook representatief is. De kleinschaligheid van bebouwing moet behouden worden, een dorpse setting verbetert het aanzicht. De verblijfskwaliteit moet verbeterd worden. Tijdelijke invulling van lege plekken in het centrum is wenselijk en er moet onderzocht worden wat dit zou kunnen zijn. De ligging en relatie met het kanaal/water moet versterkt worden, er moet dan ook ingespeeld worden op de vaarrecreatie.

 

Twee mogelijke toekomstmodellen

Op basis van het ‘programma van eisen’ zijn twee mogelijke toekomstmodellen geschetst. Deze modellen zijn tijdens de inloopbijeenkomst op 6 juni 2012 getoond. Het eerste gepresenteerde model gaat uit van spreiding van functies langs de Vaart, het tweede model gaat het uit van clustering van functies rond het marktplein. Bezoekers van de inloopbijeenkomst konden reageren op de twee modellen, maar werden ook uitgenodigd met eigen ideeën te komen of zelfs met een eigen model.

 

Model Spreiding

Bij het model ‘spreiding’ zijn de winkels geconcentreerd aan de oostzijde van de Vaart ZZ. Dit is het gebied tussen de fietsbrug over de Hoogeveense Vaart en het oude postkantoor. Aan de westzijde van de Vaart ZZ (vanaf de fietsbrug richting het Van Gogh Huis) is ruimte voor voorzieningen en een multifunctionele accommodatie en verblijfsgebieden. Dit is dus geen onderdeel van het winkelgebied. Parkeren vindt deels in en deels achter het centrumgebied plaats. Bij dit model wordt optimaal gebruik gemaakt van leegstaande panden. Het markplein is deels autovrij en voorzieningen zijn geconcentreerd. Boven de multifunctionele accommodatie is een mogelijkheid tot (zorg)wonen. De MFA kan kansen bieden aan de omgeving maar voegt door de afzijdige ligging geen levendigheid toe aan het centrumgebied.

 

Model Clustering

Het tweede model gaat uit van een compact centrum waarbij voorzieningen, winkels, een multifunctionele accommodatie dichtbij elkaar liggen, voornamelijk in het gebied aan de oostzijde van de Vaart ZZ (tussen de fietsbrug over de Hoogeveense Vaart en het oude postkantoor). Winkels liggen hier tussen twee poorten. Het plein is grotendeels autovrij. De multifunctionele accommodatie ligt aan een plein en aan het water, dichtbij de Oldersheem. Hierachter is ruimte voor supermarkten en parkeren op één terrein. Aan de rand van het centrumgebied, ten westen van de fietsbrug, is ruimte voor voorzieningen. De westzijde van de Vaart ZZ is geen onderdeel van de winkelconcentratie. Bij dit model is aankoop en sloop van in gebruik zijnde panden nodig en moet de parkeerplaats bij de Oldersheem vergroot worden.

 

Derde model

Bij een mogelijk derde model is het belangrijk dat er antwoord wordt gegeven op enkele vragen. Zo moet bij een derde model worden nagedacht hoe gaten en leegstand kan worden opgevuld, welke branches toegevoegde kunnen worden, hoe het marktplein eruit moet zijn, wat er met de achterzijde van het centrum (Oldersheem/Lidl) moet gebeuren. Ook werd de vraag gesteld hoe moet worden ingespeeld op de vaarrecreatie, welke activiteiten of functies voor reuring kunnen zorgen en of er wel of juist geen grootschalige gebouwen langs het kanaal gebouwd moeten worden. 
 

De reacties van de aanwezigen waren overwegend positief, uit de reacties blijkt dat de Stichting Bruisend Centrum op de goede weg is. Ook zijn goede ideeën aangedragen. De stichting neemt de reacties mee in het verder ontwikkelen van de structuurvisie. Na de zomer presenteert de stichting een concept-structuurvisie.

 

Structuurvisie

De structuurvisie schetst het toekomstperspectief van het centrumgebied. In zo’n visie staat bijvoorbeeld waar woningen of winkels gebouwd kunnen en mogen worden, waar het groen moet blijven en waar ruimte is voor voorzieningen zoals een multifunctionele accommodatie. Plannen, initiatieven en ontwikkelingen in het gebied, worden door de gemeente aan de structuurvisie getoetst.

 

Bekijk de panelen die getoond zijn tijdens de inloopbijeenkomst onder 'Documenten'.

11-06-2012

'Stem van de bewoners is heel belangrijk'

'Stem van de bewoners is heel belangrijk'

'Leegstand, verpauperde gebouwen. Wat doe je als het centrumgebied van je geliefde dorp stukje bij beetje aftakelt? Achterover leunen en mopperen of de mouwen opstroken en bedenken hoe het beter kan? De Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord deed het laatst. Een groep betrokken inwoners en ondernemers werkt sinds eind 2010 samen met de gemeente aan een toekomstplan voor het centrumgebied van het tweelingdorp. "Het gaat de laatste drie jaar bergafwaarts met het centrumgebied", zegt voorzitter Jos Roewen.'

 

Op dinsdag 5 juni verscheen een interview met voorzitter Roewen van de Stichting Bruisend Centrum en wethouder Sleeking van de gemeente Emmen over het belang van de structuurvisie waar de stichting aan werkt.

 

Lees hier het artikel (PDF)

30-05-2012

Wethouder Sleeking: "Waardering voor initiatief"

Wethouder Ton Sleeking van de gemeente Emmen spreekt zijn waardering uit voor het initiatief dat de Stichting Bruisend Centrum in Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft genomen om een structuurvisie voor het centrumgebied op te stellen.

 

De Stichting Bruisend Centrum werkt aan een structuuvisie voor het centrumgebied. Een structuurvisie is een plan dat kaders aangeeft, een soort raamwerk. Op basis van deze kaders kunnen bijvoorbeeld uitvoeringsplannen gemaakt worden. De aanpak in Nieuw-Amsterdam/Veenoord is uniek. Niet de gemeente heeft het initiatief genomen tot een structuurvisie maar een Stichting, bestaande uit eigen bewoners en ondernemers uit het dorp. De gemeente

voert slechts een regierol en stelt, net als andere partijen geld beschikbaar. Wethouder Ton Sleeking spreekt deze week op de gemeentelijke informatiepagina IN Emmen zijn waardering uit: “Deze aanpak is helemaal van deze tijd, waarin het motto is meer van de samenleving en minder van de gemeente. Ik spreek mijn waardering uit voor het initiatief dat men in het tweelingdorp heeft genomen”.

 

Het is erg belangrijk dat de structuurvisie goed aansluit bij de gedachten van bewoners en ondernemers van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Daarom zijn belangstellenden van harte welkom op woensdag 6 juni om de uitgangspunten van de structuurvisie te bekijken. Tijdens een inloopbijeenkomst wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor het centrumgebied en waar bijvoorbeeld ruimte is voor winkels, woningen, voorzieningen of parkeren. De bouwstenen en uitgangspunten zijn tot stand gekomen na een uitgebreide inventarisatie van kansen, mogelijkheden, sterkte en zwakke punten van het centrumgebied en na gesprekken met diverse partijen.

 

Iedereen is welkom om op woensdag 6 juni 2012 tussen 18.30 en 20.30 uur zijn of haar mening over de plannen te geven. De bijeenkomst vindt plaats in d’Aol Meul in Veenoord.

14-05-2012

Inloopbijeenkomst over bouwstenen structuurvisie

Stichting vraagt inwoners en ondernemers om mee te denken

                                                                                                       

Op woensdag 6 juni 2012 vindt tussen 18.30 en 20.30 uur in d’Aol Meul in Veenoord een inloopbijeenkomst plaats over de structuurvisie die momenteel door de Stichting Bruisend Centrum voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt opgesteld. Tijdens de inloopbijeenkomst worden de uitgangspunten en bouwstenen voor de visie getoond. Inwoners en ondernemers kunnen aangeven of de juiste zaken benoemd zijn.

 

In de afgelopen maanden is een inventarisatie gemaakt van de sterke en zwakke punten van het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord en zijn de kansen en mogelijkheden voor het gebied in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van bestaande documenten, maar er zijn ook gesprekken gevoerd met ondernemers en vertegenwoordigers van sociaal-maatschappelijke organisaties, verenigingen, belangengroepen en bewoners. Alle verzamelde informatie, gecombineerd met trends en actuele ontwikkelingen, heeft geleid tot een aantal uitgangspunten en bouwstenen die de basis gaan vormen voor de op te stellen structuurvisie. Hiermee wordt dus al een duidelijke richting aangegeven voor de toekomstige ontwikkelingen in het centrumgebied. Deze uitgangspunten en bouwstenen worden op woensdag 6 juni tijdens een inloopbijeenkomst aan alle inwoners voorgelegd. De Stichting Bruisend Centrum wil graag van de inwoners weten of de juiste zaken benoemd zijn, of dat er wellicht zaken ontbreken of anders moeten. Belangstellenden zijn van harte welkom in d’Aol Meul op woensdag 6 juni tussen 18.30 en 20.30 uur. Vertegenwoordigers van de Stichting Bruisend Centrum en het adviesbureau Witpaard (het bureau dat de stichting begeleidt) zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

 

Waarom een structuurvisie?

In een structuurvisie staat op hoofdlijnen wat de gewenste toekomstige ontwikkelingen in een gebied zijn. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen of winkels gebouwd kunnen en mogen worden, waar groen moet blijven en waar ruimte is voor voorzieningen zoals een multifunctionele accommodatie. Zo is voor iedereen duidelijk wat wel en niet kan in het gebied. Het is belangrijk dat er een door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie is, omdat initiatieven, plannen en ontwikkelingen hieraan getoetst worden. Het doel van de Stichting Bruisend Centrum is nog dit jaar een haalbare structuurvisie op te stellen van alle inwoners en ondernemers van het dorp, die kan worden vastgesteld door de Emmense gemeenteraad, waardoor er op termijn een bruisend en toekomstbestendig centrum in het dorp ontstaat.


De structuurvisie wordt opgesteld voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord aan de zuidkant van de Vaart tussen de beide bruggen, inclusief het gebied achter het marktplein waar de Oldersheem staat. Het aangrenzende water, de omgeving van het station en de haven bij de molen worden meegenomen als kansrijke gebieden. Naar verwachting is het concept van de structuurvisie na de zomer gereed. Dit wordt dan opnieuw voorgelegd aan de inwoners.

22-04-2012

Stichting Bruisend Centrum rondt inventarisatie af

Stichting Bruisend Centrum rondt inventarisatie af

De Stichting Bruisend Centrum heeft de inventarisatiefase om te komen tot een structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord bijna afgerond. Tijdens twee workshops zijn de kenmerken, kansen, mogelijkheden en wensen voor het centrumgebied in beeld gebracht. Hierdoor is een zogenaamde ‘kleurenfoto’ van het centrumgebied ontstaan. De komende weken worden de uitgangspunten en bouwstenen voor de structuurvisie geformuleerd. Dit alles wordt op woensdag 6 juni 2012 tijdens een inloopbijeenkomst in d'Aol Meul voorgelegd aan alle inwoners.

 

Zwart-wit foto

De inventarisatie is gestart met een workshop waarbij de projectgroep van de Stichting Bruisend Centrum het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord als geheel in beeld heeft gebracht. Er is onder andere gekeken naar de karakteristieke kenmerken, de sociale en economische structuur, de geschiedenis. Dit alles is gecombineerd met allerlei bestaande informatie. Hierdoor is een soort zwart-wit foto van het gebied ontstaan, met een ‘beeld op afstand’.

 

Kleurenfoto

Tijdens de tweede workshop is deze zwart-witfoto ‘ingekleurd’ samen met vertegenwoordigers van bewoners, Plaatselijk Belang, ondernemers, de gemeente Emmen, woningcorporaties, banken, sportclubs, zorgpartijen, kinderopvang, en waterschap. In een rondetafelgesprek met de vertegenwoordigers is in beeld gebracht wat hun visie is op het gebied, hoe zij het beleven en waarderen, waar zij veranderingen zien en welke veranderingen zij noodzakelijk vinden. Al deze informatie heeft geleid tot een ‘kleurenfoto van het gebied’. Op dit moment worden nog één-op-één-gesprekken gevoerd met ondernemers.

 

Bekijk de presentaties die tijdens de workshop zijn gehouden. U vindt deze onder 'Documenten'.

 

Uitgangspunten en bouwstenen

Alle verzamelde informatie over het centrumgebied en de resultaten van de workshops worden in de komende periode door het adviesbureau Witpaard verwerkt. Vervolgens wordt gekeken naar trends en ontwikkelingen waarmee het dorp rekening moet houden. Hieruit volgt een aantal uitgangspunten en bouwstenen die de basis gaan vormen voor de structuurvisie en die op woensdag 6 juni 2012 vanaf 18.30 uur tijdens een inloopbijeenkomst in d'Aol Meul worden voorgelegd aan alle inwoners en ondernemers. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om te reageren en aan te geven of de juiste zaken benoemd zijn of dat er misschien zaken anders moeten of ontbreken. Noteer deze datum dus vast in uw agenda.

 

Structuurvisie

Daarna wordt een concept-structuurvisie opgesteld met twee mogelijke toekomstmodellen voor het centrumgebied. Deze worden na de zomer opnieuw aan de inwoners en ondernemers voorgelegd.

13-03-2012

Opstellen structuurvisie van start

Opstellen structuurvisie van start

De Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord is gestart met het opstellen van een structuurvisie voor het centrumgebied. Als alles volgens planning verloopt, is de structuurvisie nog dit jaar gereed. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Emmen de visie vaststelt. Inwoners van het dorp kunnen in de komende maanden meepraten en meedenken bij het opstellen van de structuurvisie. De structuurvisie moet uiteindelijk zorgen voor een bruisend centrumgebied.

 

Perspectief

De Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord is eind 2010 opgericht en bestaat uit de plaatselijke inwoners en ondernemers Jos Roewen, Jan Baarslag, Bert Beukema, Bert Davids en Harm Noppers. De stichting is onafhankelijk en alle betrokkenen zetten zich vrijwillig in voor de stichting. Het doel van de stichting is een structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord op te stellen en te laten vaststellen door de gemeenteraad. De structuurvisie moet perspectief bieden aan het dorp. Ook moeten plannen, initiatieven en ontwikkelingen in het centrumgebied aan de structuurvisie getoetst kunnen worden. Voor het opstellen van een structuurvisie is geld en professionele begeleiding nodig. Daarom heeft de stichting het jaar 2011 volop benut om de financiering rond te krijgen en een adviesbureau te selecteren.

 

Financiering

Inmiddels heeft de stichting voldoende financiële middelen om te kunnen starten met het opstellen van de structuurvisie. De gemeente Emmen, Emmen Revisited, de woningbouwcorporaties Lefier en Woonservice, de Kamer van Koophandel, Rabobank, waterschap Velt en Vecht, Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord en de Handelsvereniging NAVO hebben hiertoe een belangrijke financiële bijdrage geleverd. Voorzitter Jos Roewen is verheugd dat het opstellen van de structuurvisie nu van start gaat: “Dankzij de bijdragen van deze betrokken partijen kunnen we nu echt van start gaan. Een prestatie waar we als dorp, gezien de huidige economische situatie, trots op mogen zijn.”

 

Meedenken en meepraten

Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is dat de structuurvisie breed gedragen wordt in het dorp. Daarom worden alle inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties de komende maanden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. Als eerste wordt geïnventariseerd wat de kenmerken van het gebied zijn, welke kansen en mogelijkheden er zijn en welke wensen er leven. Als onderdeel hiervan worden dit voorjaar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van bedrijven/ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties, verenigingen, belangengroepen en bewoners. Vervolgens wordt gekeken naar de trends en ontwikkelingen waarmee het dorp rekening moet houden. Dit alles leidt tot een aantal uitgangspunten en bouwstenen voor de structuurvisie. Deze worden nog voor de zomervakantie tijdens een inloopbijeenkomst voorgelegd aan alle inwoners en ondernemers. Daarna wordt een concept-structuurvisie opgesteld met twee mogelijke toekomstmodellen voor het centrumgebied. Deze modellen worden na de zomer aan de inwoners en ondernemers voorgelegd. Natuurlijk is ook de gemeente Emmen gedurende het hele proces nauw betrokken in het project. Als alles volgens planning verloopt, is de structuurvisie nog voor het einde van 2012 gereed en kan het plan op de gebruikelijke wijze door de gemeente ter inzage worden gelegd. Een ieder kan dan een formele reactie geven. Daarna zal de structuurvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

  

Begeleiding

Het stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard uit Zwolle begeleidt de Stichting Bruisend Centrum bij het opstellen van de structuurvisie. De overeenkomst met Witpaard werd eind februari door het voltallige bestuur van de stichting en adviseur ruimtelijke kwaliteit Benjamin Brest van Witpaard ondertekend.