Herinrichting openbaar gebied

Nu de structuurvisie door de gemeenteraad is vastgesteld en er geld beschikbaar is gesteld, is de Stichting Bruisend Centrum verdergegaan als Projectgroep Bruisend Centrum (onderdeel van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord). De projectgroep is gaan de slag gegaan met de uitvoering. Samen met de gemeente Emmen is op basis van de structuurvisie een eerste aanzet gemaakt voor een inrichtingsplan van de openbare ruimte. Hierop is te zien hoe wegen en voetgangersgebieden eruit zien, waar ruimte is voor parkeren of groen en waar vaarrecreatieve voorzieningen worden aangelegd.. Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte moet leiden tot een verblijfsgebied dat aansluit bij wensen van de ondernemers, bewoners en gebruikers van het centrum.

 

De eerste aanzet tot het inrichtingsplan is in juli 2015 gedeeld met inwoners en ondernemers. Zij hadden de gelegenheid tijdens een werksessie, inloopbijeenkomst of schriftelijk te reageren op het plan. De reacties zijn in de afgelopen maanden geïnventariseerd en zoveel mogelijk in het plan verwerkt. Er ligt nu een aangepaste versie van het plan dat wij tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 5 november wordt gepresenteerd.. Op het inrichtingsplan is te zien is hoe de wegen en voetgangersgebieden in het centrum eruit kunnen gaan zien, waar ruimte is voor recreatie, parkeren of groen 

Subsidieaanvraag voor uitvoering
Dit inrichtingsplan vormt de basis voor de subsidieaanvraag die de gemeente Emmen bij de provincie Drenthe doet. Dankzij deze financiële middelen kunnen we de stap zetten naar uitvoering en van het centrum een toekomstbestendig gebied maken. Een gebied dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van zowel de ondernemers, inwoners als de gemeente en waar onze eigen inwoners en bezoekers aangenaam kunnen verblijven.

conceptinrichtingsplan_nieuwamsterdamveenoord.pdf

Structuurvisie: van kwantiteit naar kwaliteit

Impressie centrumgebied
Impressie centrumgebied

Goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen, een combinatie van boodschappen doen en verblijven en een prettig en aantrekkelijk ingericht centrumgebied dat het wonen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord veraangenaamt. Dat zijn de drie pijlers van de structuurvisie die de Stichting Bruisend Centrum samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit het dorp heeft opgesteld. Het document is gereed en in november 2013 aangeboden aan het gemeentebestuur van Emmen. Vaststelling door de gemeenteraad volgt naar verwachting begin 2014.

 

Vanaf 2011 heeft de Stichting Bruisend Centrum samen met inwoners, ondernemers en organisaties een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig en bruisend centrum voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord met het opstellen van een structuurvisie. Het proces is afgerond, de structuurvisie is gereed en eind 2013 ter vaststelling aangeboden aan het gemeentebestuur van Emmen. De gemeenteraad van Emmen heeft deze structuurvisie in de raadsvergadering van 30 april 2015 vastgesteld

Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie is er in de toekomst sprake van concentratie tot één compact en als zodanig herkenbaar kernwinkelgebied. Buiten het kernwinkelgebied is er sprake van een dorps milieu met wonen, dienstverlening en speciaalzaken. De relatie tussen het centrum en het kanaal moet worden verbeterd. De auto is te gast op het marktplein, maar er zijn wel voldoende parkeerplekken in de buurt. Er is sprake van een heldere en herkenbare ontsluiting van het gehele gebied. Om voor meer levendigheid in het centrum te zorgen, moet de verblijfskwaliteit verbeterd worden. Daarom zijn de mogelijkheden die er zijn om het centrumgebied in te richten als aangenaam verblijfsgebied uitgewerkt in een mogelijk inrichtingsplan voor het openbaar gebied. Omdat er winst te behalen is met het opknappen van panden, is een gevelverbeteringsplan onderdeel van de visie.

De structuurvisie biedt tevens de mogelijkheid om een supermarkt te verplaatsen naar de westkant van het centrumgebied, als er in het geconcentreerde winkelgebied onvoldoende ruimte is. 

 

> Structuurvisie 'Van kwantiteit naar kwaliteit', vastgesteld (PDF, 12,3 MB)

 

Wat is een structuurvisie?

In een structuurvisie staat op hoofdlijnen wat de gewenste toekomstige ontwikkelingen in een gebied zijn. De structuurvisie geeft volgens de stichting een wensbeeld van de wijze waarop het centrum van Nieuw-Amsterdam/Veenoord er over 15 jaar uitziet. Er staat bijvoorbeeld in waar ruimte is voor winkels, voorzieningen of woningen, wat de plek is voor groen of een terras, hoe verkeer door het centrum kan rijden en waar auto’s kunnen parkeren. Zo is voor iedereen duidelijk wat wel en niet kan in het centrumgebied. De visie geeft richtlijnen en denkrichtingen. Initiatieven, plannen en ontwikkelingen worden door de gemeente getoetst aan een vastgestelde structuurvisie. Daarom is het belangrijk dat deze structuurvisie er komt. De structuurvisie verandert niet de bestaande bestemmingen

 

Uniek proces

In de afgelopen jaren zijn vaker plannen gemaakt, maar het kwam niet eerder tot één door de gemeenteraad vastgesteld plan waar iedereen de schouders onder wilde zetten. Met het opstellen van de structuurvisie start in Nieuw-Amsterdam/Veenoord een uniek proces omdat de visie in feite wordt opgesteld door de inwoners en ondernemers zelf. Het moet dan ook een haalbare structuurvisie worden van alle inwoners en ondernemers van het dorp, waardoor er een bruisend en toekomstbestendig centrum in het dorp ontstaat.

Waar staan we nu in het proces?

In maart 2012 is een start gemaakt met het opstellen van de structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

 

Inventarisatie en gesprekken
Om tot de structuurvisie te komen, is eerst een inventarisatie gemaakt van sterke en zwakke punten, kansen en mogelijkheden. Ook zijn trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. Hiervoor zijn bestaande (beleids)documenten gebruikt. Daarnaast zijn één-op-één- en ronde-tafelgesprekken gevoerd met ondernemers en vertegenwoordigers van sociaal-maatschappelijke organisaties, verenigingen, belangengroepen en bewoners. Al deze informatie heeft geleid tot een programma van eisen voor de structuurvisie.

 

Programma van eisen

Het programma van eisen was in mei 2012 gereed. In het programma van eisen staan de bouwstenen en uitgangspunten stonden verwoord; welke wensen er onder inwoners en ondernemers leven voor het centrumgebied en die dus een plek moeten krijgen.

Concreet staat er in het programma van eisen dat in het centrumgebied zo’n 700 tot 800 vierkante meter bruto vloeroppervlak aan winkelruimtes aan het centrum kan worden toegevoegd als uitbreiding van bestaande panden. Ook is het wenselijk om na te denken over een locatie voor een multifunctionele accommodatie in het centrumgebied. Op dit moment is een locatie naast de bestaande sporthal en de Lidl in beeld. Grootschalige veranderingen van winkels is geen reële optie. Ook op het gebied van kwaliteit zijn ‘eisen’ gesteld. Het centrumgebied moet een ‘boodschappenpluscentrum’ zijn met gratis parkeren voor de deur en behoud van de bestaande verkeersstructuur. De lintstructuur moet versterkt worden. De openbare ruimte langs het kanaal en het plein kan een sobere en doelmatige inrichting krijgen die ook representatief is. De kleinschaligheid van bebouwing moet behouden worden, een dorpse setting verbetert het aanzicht. De verblijfskwaliteit moet verbeterd worden. Tijdelijke invulling van lege plekken in het centrum is wenselijk en er moet onderzocht worden wat dit zou kunnen zijn. De ligging en relatie met het kanaal/water moet versterkt worden, er moet dan ook ingespeeld worden op de vaarrecreatie.

 

Juni 2012: twee mogelijke toekomstmodellen
Op basis van het ‘programma van eisen’ zijn twee mogelijke toekomstmodellen geschetst. Het eerste gepresenteerde model gaat uit van spreiding van functies langs de Vaart, het tweede model gaat het uit van clustering van functies rond het marktplein. De twee mogelijke toekomstmodellen zijn in juni 2012 tijdens een inloopbijeenkomst aan belangstellenden voorgelegd. 

 

Oktober/november 2012: keuze op hoofdlijnen

Op basis van de reacties op de mogelijke toekomstmodellen heeft de stichting in oktober en november 2012 op hoofdlijnen een keuze gemaakt voor een model voor de toekomstige invulling van het centrumgebied. Bureau Witpaard werkt dit gekozen model concreet uit tot een concept-structuurvisie. Hierbij wordt ook gekeken naar zaken als haalbaarheid en realiseerbaarheid en wordt het aantal vierkante meters en parkeerplaatsen doorgerekend. Het gekozen toekomstmodel dat in de concept-structuurvisie wordt uitgewerkt, bestaat uit twee varianten die allebei passen binnen het gekozen model. Ook moeten op detailniveau nog belangrijke keuzes gemaakt worden op het gebied van parkeren, verkeer of functie-invulling.

 

December 2012: presentatie concept-structuurvisie

De stichting streeft naar een breed gedragen structuurvisie en vindt het belangrijk de varianten binnen het gekozen toekomstmodel en de bijbehorende keuzes nu voor te leggen aan ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden tijdens een informatiebijeenkomst op 11 december 2012.

 

Januari - mei 2013: keuzes maken

In de eerste maanden van 2013 heeft de stichting de reacties van inwoners en ondernemers op de concept-structuurvisie verwerkt op basis van deze reacties keuzes gemaakt. Vervolgens is de structuurvisie verder uitgewerkt. In april 2013 is de visie ter informatie gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van de gemeenteraad.

 

Juni 2013: presentatie structuurvisie

Begin juni wordt de structuurvisie besproken met ondernemers in het centrumgebied. Op dinsdag 25 juni 2013 presenteert de stichting de visie tijdens een inloopbijeenkomst in Railroad Steakhouse aan de Veilingstraat 13 in Veenoord. Belangstellenden zijn welkom tussen 18.30 en 20.30 uur.

 

November 2013: aanbieding aan gemeentebestuur

In november 2013 is de structuurvisie ter vaststelling aangeboden aan het college van B&W. De gemeente Emmen heeft de structuurvisie op de gebruikelijke wijze in procedure gebracht. Het ontwerp van de structuurvisie heeft vanaf woensdag 22 januari 2014 gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Tijdens deze termijn heeft alleen de provincie Drenthe gereageerd. De inhoud en de aanpak van de structuurvisie worden door de provincie ondersteund. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de structuurvisie.

 

April 2015: besluitvorming

Op 30 april 2015 is de structuurvisie door de gemeenteraad van Emmen vastgesteld. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste fase. 

Spreiding met compact kernwinkelgebied

In juni 2012 zijn tijdens een inloopbijeenkomst twee mogelijke toekomstmodellen aan inwoners en ondernemers voorgelegd. Naar aanleiding van de reacties heeft de Stichting op hoofdlijnen een keuze gemaakt voor het model 'spreiding met een compact kernwinkelgebied. Dit model is in december 2012 aan het dorp voorgelegd. Bij dit gekozen toekomstmodel is sprake van een compact kernwinkelgebied aan de oostzijde van de Vaart ZZ, tussen de Wijkstraat en het oude postkantoor. Aan de westzijde van de Vaart ZZ (vanaf de Wijkstraat richting het Van Gogh Huis) is ruimte voor wonen, dienstverlening en speciaalzaken. Het prettige en aantrekkelijk ingerichte centrumgebied richt zich op boodschappen doen én verblijven. Er zijn goed bereikbare en voldoende parkeervoorzieningen.

 

Het model is voor wat de inrichting van het centrumgebied betreft uitgewerkt in twee varianten.

 

December 2012

Variant 'Balkon aan het water'

Balkon aan het water
Balkon aan het water

Bij de inrichtingsvariant ‘Balkon aan het water’ is er sprake van een groot plein dat afloopt richting het water. De oost- en westzijde van het centrum worden duidelijk van elkaar gescheiden. Doorgaand verkeer via de Vaart ZZ blijft mogelijk. Voorzieningen voor waterrecreatie zijn minder goed mogelijk.

 

December 2012

Variant 'Huiskamer aan het water'

Huiskamer aan het water
Huiskamer aan het water

De inrichtingsvariant ‘Huiskamer aan het water’ toont een kleinschalig en intiem plein met een podium gericht op plein en terras. Er zijn aanlegsteigers en voorzieningen voor vaarrecreatie en een breed terras langs het water. De Vaart ZZ is geen doorgaande route voor auto’s, parkeerplaatsen op het marktplein zijn bereikbaar via een alternatieve route.

 

December 2012

Model 'clustering'

Model clustering
Model clustering

Het model 'clustering' gaat uit van een compact centrum waarbij voorzieningen, winkels, een multifunctionele accommodatie dichtbij elkaar liggen, voornamelijk in het gebied aan de oostzijde van de Vaart ZZ (tussen de fietsbrug over de Hoogeveense Vaart en het oude postkantoor). Winkels liggen hier tussen twee poorten. Het plein is grotendeels autovrij. De multifunctionele accommodatie ligt aan een plein en aan het water, dichtbij de Oldersheem. Hierachter is ruimte voor supermarkten en parkeren op één terrein. Aan de rand van het centrumgebied, ten westen van de fietsbrug, is ruimte voor voorzieningen. De westzijde van de Vaart ZZ is geen onderdeel van de winkelconcentratie. Bij dit model is aankoop en sloop van in gebruik zijnde panden nodig en moet de parkeerplaats bij de Oldersheem vergroot worden.

 

Juni 2012

 

Model 'spreiding'

Model Spreiding
Model Spreiding

Bij het model ‘spreiding’ zijn de winkels geconcentreerd aan de oostzijde van de Vaart ZZ. Dit is het gebied tussen de fietsbrug over de Hoogeveense Vaart en het oude postkantoor. Aan de westzijde van de Vaart ZZ (vanaf de fietsbrug richting het Van Gogh Huis) is ruimte voor voorzieningen en een multifunctionele accommodatie en verblijfsgebieden. Dit is dus geen onderdeel van het winkelgebied. Parkeren vindt deels in en deels achter het centrumgebied plaats. Bij dit model wordt optimaal gebruik gemaakt van leegstaande panden. Het markplein is deels autovrij en voorzieningen zijn geconcentreerd. Boven de multifunctionele accommodatie (MFA) is een mogelijkheid tot (zorg)wonen. De MFA kan kansen bieden aan de omgeving maar voegt door de afzijdige ligging geen levendigheid toe aan het centrumgebied.

 

Juni 2012

Derde model

Bij een mogelijk derde model is het belangrijk dat er antwoord wordt gegeven op enkele vragen. Zo moet bij een derde model worden nagedacht hoe gaten en leegstand kan worden opgevuld, welke branches toegevoegde kunnen worden, hoe het marktplein eruit moet zijn, wat er met de achterzijde van het centrum (Oldersheem/Lidl) moet gebeuren. Ook werd de vraag gesteld hoe moet worden ingespeeld op de vaarrecreatie, welke activiteiten of functies voor reuring kunnen zorgen en of er wel of juist geen grootschalige gebouwen langs het kanaal gebouwd moeten worden.

 

Juni 2012

Gebied

Plangebied met zoekgebieden
Plangebied met zoekgebieden

De structuurvisie wordt opgesteld voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord aan de zuidkant van de Vaart tussen de beide bruggen, inclusief het gebied achter het marktplein waar de Oldersheem staat.

 

Het plangebied is ruim 11 hectare groot en bestaat uit een strook bebouwing langs de Vaart van 850 meter lang. Ter hoogte van het marktplein aan het kanaal bevindt zich een concentratie van winkels, voorzieningen en parkeren. Hier ligt de centrumbebouwing verder van het kanaal af, zijn er grotere gebouwen en is het beeld steniger. Zuidelijk van de Karel

Palmstraat is er juist sprake van een meer groen beeld rondom het verzorgingshuis Oldersheem (ook binnen het plangebied).

 

Het aangrenzende water, de omgeving van het station en de haven bij de molen worden meegenomen als kansrijke gebieden.

 

Bekijk de kaart van het plangebied met zoekgebieden als PDF-document:

plangebied_met_zoekgebieden.pdf

Proces

Het opstellen van een structuurvisie neemt ruim een half jaar in beslag. Het volgende proces wordt daarbij gevolgd. 

 

Inventarisatie: Als eerste wordt geïnventariseerd wat de kenmerken van het gebied zijn, welke kansen en mogelijkheden er zijn en welke wensen er leven. Als onderdeel hiervan worden dit voorjaar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van bedrijven/ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties, verenigingen, belangengroepen en bewoners. Vervolgens wordt gekeken naar de trends en ontwikkelingen waarmee het dorp rekening moet houden.

Bouwstenen: Dit alles leidt tot een aantal uitgangspunten en bouwstenen voor de structuurvisie en een aantal mogelijke toekomstmodellen. Deze worden nog voor de zomer van 2012 tijdens een inloopbijeenkomst voorgelegd aan alle inwoners en ondernemers.

Opstellen concept-structuurvisie: Op hoofdlijnen wordt een keuze gemaakt voor een toekomstmodel. Dit wordt concreet uitgewerkt in een concept-structuurvisie met twee varianten van het gekozen model. Op detailniveau moeten nog keuzes gemaakt worden. Deze keuze op hoofdlijnen, de twee varianten en de keuzes op detailniveau die nog gemaakt moeten worden, worden eind 2012 aan de inwoners en ondernemers voorgelegd.

Sructuurvisie gereed: Op basis van de reacties op de concept-structuurvisie, wordt de definitieve structuurvisie gemaakt. deze is begin 2013 gereed. Vervolgens kan het plan op de gebruikelijke wijze door de gemeente ter inzage worden gelegd. Een ieder kan dan een formele reactie geven.

Vaststelling door gemeenteraad: Daarna zal de structuurvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Financiers

Voor het opstellen van een structuurvisie is geld en professionele begeleiding nodig. Daarom heeft de stichting het jaar 2011 volop benut om de financiering rond te krijgen en een adviesbureau te selecteren.

 

Inmiddels heeft de stichting voldoende financiële middelen om te kunnen starten met het opstellen van de structuurvisie. De volgende partijen hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd:

- gemeente Emmen

- Emmen Revisited

- Lefier 

- Woonservice

- Kamer van Koophandel

- Rabobank

- waterschap Velt en Vecht

- Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

- Handelsvereniging NAVO